www.domovkaplice.cz :: Klinické pracoviště (21.11.2019 - 17:31)

 
Úvodní stránka Ostatní informace Klinické pracoviště

Klinické pracoviště


Domov pro seniory Kaplice je od 1. 10. 2012 klinickým pracovištěm
Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Jihočeská univezita

INFORMACE PRO STUDENTY
Nabízíme spolupráci v zajišťování výchovy budoucích sociálních a zdravotně sociálních pracovníků pro: studenty Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen ZSF JU v ČB) – v rámci klinického pracoviště nabízíme odborné praxe pro:

  • program Rehabilitace, studijní obory Rehabilitační – psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory, Prevence a rehabilitace sociální patologie
  • program Sociální politika a sociální práce, studijní obor Sociální práce ve veřejné správě

Klinické pracoviště:
Praxe probíhá na základě smluvního vztahu mezi ZSF JU v ČB a Domovem pro seniory Kaplice. Student pracoviště sám ohledně smlouvy nekontaktuje.
Na pracovišti student získává podklady do portfolia profesionálních kompetencí ověřované   v průběhu praxe v rozsahu požadovaném katedrou sociální práce  ZSF JU v ČB.
V Domově pro seniory poskytujeme péči o seniory v konceptu ucelené rehabilitace.

Druhy praxe:

 zdravotně-sociální

 výběrová

 praxe v oblasti práce s jednotlivcem

 praxe v oblasti práce se skupinou

Základní informace:

minimálně týden před zahájením praxe student telefonicky nebo emailem kontaktuje sociální pracovnici a domluví s ní čas zahájení praxe

v den zahájení praxe se student v domluvený čas dostaví ke kontaktní osobě

dle druhu praxe si student přinese patřičné oblečení (pohodlný oděv, vhodná obuv na přezutí,...)

student přichází s vizitkou se svým jménem a pracovním zařazením dle druhu praxe, tuto vizitku nosí viditelně po celou dobu vykonávané praxe

student má určeného konkrétního pracovníka (školitele), který je mu k dispozici po celou dobu praxe

student má po nejdéle 6 hodinách právo na 30 minutový odpočinek (pauza na oběd, ...)

student je povinen vykonávat praxi v určeném rozsahu

ubytování není možné

stravování je možné po přechozí domluvě


Průběh praxe

seznámení s kontaktní osobou a ostatními členy pracovního týmu

seznámení s pracovištěm, určení prostoru pro odpočinek a odklad osobních věcí studenta

seznámení se Standardy kvality sociálních služeb a dalšími dokumenty, poskytnutí dokumentace v určeném rozsahu k náhledu

školení BOZP a PO

seznámení s pracovní náplní jednotlivých profesí

seznámení s administrativou

účast v praxi - forma pozorování

účast v praxi - přímá péče: vždy pod dohledem pověřeného pracovníka v rozsahu náplně praxe

účast na aktivizačních činnostech, příprava vlastních podkladů

výstupy z praxe a zpětná vazba

závěrečné shrnutí, potvrzení praxe


Kontaktní osoba pověřená studentskými praxemi:

Mgr. Dana Pokorná – sociální pracovnice
tel.: 734 579 436
email: pokorna@domovkaplice.cz


Domov pro seniory Kaplice je příspěvková organizace zřízena Jihočeským krajem. Najdete nás ve městě Kaplice, kde poskytujeme registrovanou službu pro 54 dospělých občanů se zdravotním postižením a seniorům s dolní věkovou hranicí 55 let.

  • popisek
  • popisek
  • popisek
  • popisek