www.domovkaplice.cz :: Podmínky přijetí (24.11.2020 - 18:20)

 

Podmínky přijetí

Domovy pro seniory  jsou určeny pro občany,  kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a kteří pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují komplexní péči,  jež jim nemůže být zajištěna v jejich vlastním prostředí za pomoci rodiny ani pečovatelskou službou nebo jinými službami sociální péče, a dále pro občany, kteří toto umístění nezbytně potřebují z jiných důvodů.  Nemohou však být přijati občané,  jejichž zdravotní stav vyžaduje léčení a ošetřování v lůžkovém zdravotnickém zařízení.

 

Jednání se zájemcem o službu

Pokud se zajímáte o naši službu pro sebe nebo Vašeho blízkého, můžete nás kontaktovat:

telefonicky, emailem, osobně (vhodné sjednání schůzky v předem dohodnutou dobu): více v sekci kontakty. Získané informace poté mohou vyústit v podání žádosti.

 

Podání žádosti 

 O přijetí do Domova pro seniory Kaplice (dále jen "domov") musí občan požádat. Tiskopis „Žádost o poskytování pobytové sociální služby v Domově pro seniory Kaplice" (dále jen "žádost") obdrží žadatel v domově, v elektronické podobě je uložena na webových stránkách domova. Podáním žádosti se zájemce stává žadatelem.

Žádost může být podána OSOBNĚ nebo POŠTOU na adresu:

Domov pro seniory Kaplice, Míru 366, 382 41 Kaplice

Součástí kompletně vyplněné a podepsané žádosti je i „Vyjádření lékaře", které vyplní ošetřující lékař. Žádost musí obsahovat pravdivé údaje a musí být osobně podepsaná zájemcem (pokud není soudně ustanovena jiná možnost).

Dále můžete k žádosti doložit kopie dalších dokumentů - aktuální výměr důchodu, potvrzení o přiznaném příspěvku na péči, případně rozhodnutí osudu o zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům.

 

Osobní schůzka

Doručená žádost je řádně zaevidována. Pokud je to možné, následuje osobní schůzka, která se uskuteční zpravidla v místě pobytu žadatele (doma, ve zdravotnickém zařízení atd.). Přednostně je jednáno s žadateli, kteří mají trvalé bydliště na území Jihočeského kraje. Vždy Vás budeme dopředu kontaktovat a sjednávat konkrétní datum a čas schůzky, případně podáme další informace.

 

 

Cílem jednání je:

 • seznámit s cílem, podmínkami a rozsahem nabízených služeb,
 • zjistit očekávání od služby,
 • zjistit v jaké situaci se zájemce/žadatel nachází a o jakou službu má zájem,
 • informovat o kapacitě zařízení,
 • informovat o postupu při vyřizování podaných žádostí o poskytování sociální služby,
 • podat informace o službě takovým způsobem a v takovém rozsahu, aby zájemce/žadatel o službu bezpečně rozpoznal, zda služba naplňuje jeho potřeby a mohl se rozhodnout, zda ji využije či nikoli,
 • společně formulovat jeho osobní cíle a dohodnout způsob jejich naplňování.

 

Co se děje dál?

Žádost je zařazena do tzv. přijímací komise - ta  se vyjadřuje k vhodnosti umístění žadatele do zařízení. Splňuje-li žadatel podmínky pro přijetí, je žádosti vyhověno a žadatel je písemně uvědoměn o zařazení do Evidence žadatelů o umístění. Poté již žadatel čeká na uvolnění vhodného místa.

 

Nástup do zařízení

Po uvolnění vhodného místa se domov s žadatelem spojí a dohodne vhodný termín pro zahájení poskytování služby, případně je domluveno osobní setkání k ověření informací uvedených v žádosti. Žadateli je umožněna prohlídka zařízení, případně pokoje. 

 

Co mít s sebou?

Od pracovníků obdržíte Informace k nástupu, které obsahují přehled doporučených věcí, které si s sebou do domova připravíte.

 

Domov pro seniory Kaplice vede a shromažďuje údaje o zájemcích a uživatelích pouze v rozsahu nezbytném pro poskytování kvalitní, odborné a bezpečné sociální služby a má stanoven postup pro nakládání s těmito údaji. Osobní a citlivé údaje jsou chráněny před jejich zneužitím. Zaměstnanci jsou poučení a znají pravidla pro bezpečné zacházení s osobními a citlivými údaji.

  
Pravidla pro odmítnutí žadatele o službu

Žadateli o službu lze odmítnout poskytování sociální služby z těchto zákonných důvodů:

 • nedostatečná kapacita, všechna lůžka jsou obsazena,

 • zdravotní stav osoby žadatele vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,

 • osoba žadatele není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci,

 • chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití,

 • poskytovatel neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá,

 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl poskytovatel v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy,

 • osoba žadatele nemá sníženou soběstačnost z důvodu věku,

 • situace žadatele nevyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 


 

 

Domov pro seniory Kaplice je příspěvková organizace zřízena Jihočeským krajem. Najdete nás ve městě Kaplice, kde poskytujeme registrovanou službu pro 54 dospělých občanů se zdravotním postižením a seniorům s dolní věkovou hranicí 55 let.

 • popisek
 • popisek
 • popisek
 • popisek