www.domovkaplice.cz :: Úhrada za služby (14.12.2018 - 16:16)

 

Úhrada za služby

Sazebník úhrad za poskytování sociální služby platný od 19.9.2017

Úhrada je stanovena dle platného sazebníku. Uživateli po zaplacení úhrady za ubytování a stravování musí v daném kalendářním měsíci zůstat alespoň 15% jeho příjmu. Tento zůstatek je určen k úhradě např. léků, předmětů osobní potřeby, ošacení, fakultativních služeb apod.

Přiznaný příspěvek na péči je nárokem poskytovatele sociální služby.

Způsob úhrady je dohodnut mezi uživatelem a poskytovatelem (z bankovního účtu, hotově, tzv.

hromadnou výplatnicí z ČSSZ). Případné přeplatky jsou uživateli vyplaceny dle sjednaného způsobu.

Kompletní podmínky úhrady jsou s uživatelem projednávány v rámci uzavření smlouvy.

 

Sazebník fakultativních služeb platný od 19. 9. 2017

FAKULTATIVNÍ SLUŽBY 

  • V rámci zkvalitňování sociální služby poskytujeme uživatelům kromě základních činností také tzv. fakultativní služby, vždy s přihlédnutím k dostatečnému materiálnímu, technickému a personálnímu zajištění
  • Jedná se o služby, které jsou uživatelům nabízeny nad rámec základních činností a tudíž za úplatu
  • Sjednáváním fakultativní služby je pověřena sociální pracovnice. Sjednávání služby probíhá zpravidla při uzavírání smlouvy, dále kdykoli v průběhu poskytování sociální služby
  • Účtování jednotlivých služeb probíhá vždy podle skutečné měrné jednotky
  • Celé znění dokumentu „Metodický pokyn k sazebníku fakultativních služeb“ je k dispozici na nástěnkách pracoviště.

 

 

 

 

 

Domov pro seniory Kaplice je příspěvková organizace zřízena Jihočeským krajem. Najdete nás ve městě Kaplice, kde poskytujeme registrovanou službu pro 54 dospělých občanů se zdravotním postižením a seniorům s dolní věkovou hranicí 55 let.

  • popisek
  • popisek
  • popisek
  • popisek