Menu
Domov pro seniory Kaplice
Domov pro seniory Kaplice

ŽIVOTNÍ PŘÍBĚHY POKRAČUJÍ I V DOMOVĚ PRO SENIORY

Informace pro žadatele

Chráněné bydlení Kaplice poskytuje celoroční pobytovou sociální službu dospělým osobám od 18 let se zdravotním postižením (mentálním a kombinovaným postižením), které mohou a chtějí s potřebnou mírou podpory žít samostatně. 

 

 • Jednání se zájemcem o službu

V případě zájmu o bližší informace nás můžete kontaktovat: telefonicky, emailem, osobně (vhodné sjednání schůzky v předem dohodnutou dobu). Kontakty naleznete v záložce - Kontakty zaměstnanci. 

 • Podání žádosti

Pro podání žádosti kontaktujte sociální pracovnici. 

Žádost může být podána - osobně či poštou na adresu: Domov pro seniory Kaplice, Míru 366, 382 41 Kaplice. 

Součástí kompletně vyplněné a podepsané žádosti je i „Vyjádření lékaře", které vyplní ošetřující lékař. Žádost musí obsahovat pravdivé údaje a musí být osobně podepsaná zájemcem (pokud není soudně ustanovena jiná možnost). 

 • Osobní schůzka

Pokud je to možné, následuje osobní schůzka, která se uskuteční zpravidla v místě pobytu žadatele. Přednostně je jednáno s žadateli, kteří mají trvalé bydliště na území Jihočeského kraje. Vždy Vás budeme dopředu kontaktovat a sjednávat konkrétní datum a čas schůzky, případně podáme další informace.

 • Co se děje dál?

Žádost je zařazena do tzv. přijímací komise - ta se vyjadřuje k vhodnosti umístění žadatele do zařízení. Splňuje-li žadatel podmínky pro přijetí, je žádosti vyhověno a žadatel je písemně informován o zařazení do Evidence žadatelů. Poté již žadatel čeká na uvolnění vhodného místa.

 • Nástup do zařízení

Po uvolnění vhodného místa se domov s žadatelem spojí a dohodne vhodný termín pro zahájení poskytování služby, případně je domluveno osobní setkání k ověření informací uvedených v žádosti. Žadateli je umožněna prohlídka zařízení, případně pokoje.

 • Služba chráněné bydlení není určena pro:
 • osoby, které nespadají do cílové skupiny uživatelů;                                                                 
 • osoby , které jsou velkou měrou odkázáni na péči druhou osobou                                       
 • osoby, které žádají o jinou sociální službu, než kterou naše zařízení poskytuje;               
 • osoby, jejichž zdravotní stav vylučuje poskytnutí pobytové sociální služby:  a) zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení;  b) osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci;  c) chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití;                
 • osoby, kterým jsme vypověděli v době kratší než 6 měsíců předchozí smlouvu z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

ÚHRADA ZA SLUŽBY

Aktuálně platné sazebníky naleznete zde

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI naleznete zde

 

Na kvalitě péče záleží...

Bazální stimulace

logo bazální stimulace

2021

získání certifikace v konceptu Bazální stimulace

bazální stimulace

Biografická péče

logo biografická péče

2022 

získání certifikace v konceptu Biografické péče

www.ebinbio.cz

Mezigenerační spolupráce

logo mezi námi

2022

získání známky kvality "Mezigeneračně"

www.mezinami.cz

Paliativní péče

certifikace paliativní péče

2024

získání certifikace paliativní péče

centrum paliativní péče

Mohlo by Vás zajímat