Menu
Domov pro seniory Kaplice
Domov pro seniory Kaplice

ŽIVOTNÍ PŘÍBĚHY POKRAČUJÍ I V DOMOVĚ PRO SENIORY

Informace pro žadatele

Domov pro seniory Kaplice, poskytuje sociální službu, určenou pro seniory a osoby se zdravotním postižením od 55 let, kteří kvůli nemoci či svému zdravotnímu omezení potřebují dopomoc druhé osoby. 

Nemohou však být přijati občané, jejichž zdravotní stav vyžaduje léčení a ošetřování v lůžkovém zdravotnickém zařízení.

  • Jednání se zájemcem o službu

V případě zájmu o bližší informace nás můžete kontaktovat: telefonicky, emailem, osobně (vhodné sjednání schůzky v předem dohodnutou dobu). Kontakty naleznete v záložce - Kontakty zaměstnanci. 

  • Podání žádosti

Tiskopis „Žádost o poskytování pobytové sociální služby v Domově pro seniory Kaplice" (dále jen "žádost") obdrží žadatel v domově, v elektronické podobě je uložena na webových stránkách domova.

Podáním žádosti se zájemce stává žadatelem. Žádost může být podána - osobně či poštou na adresu: Domov pro seniory Kaplice, Míru 366, 382 41 Kaplice. 

Součástí kompletně vyplněné a podepsané žádosti je i „Vyjádření lékaře", které vyplní ošetřující lékař. Žádost musí obsahovat pravdivé údaje a musí být osobně podepsaná zájemcem (pokud není soudně ustanovena jiná možnost). 

  • Osobní schůzka

Pokud je to možné, následuje osobní schůzka, která se uskuteční zpravidla v místě pobytu žadatele (doma, ve zdravotnickém zařízení atd.). Přednostně je jednáno s žadateli, kteří mají trvalé bydliště na území Jihočeského kraje. Vždy Vás budeme dopředu kontaktovat a sjednávat konkrétní datum a čas schůzky, případně podáme další informace.

  • Co se děje dál?

Žádost je zařazena do tzv. přijímací komise - ta se vyjadřuje k vhodnosti umístění žadatele do zařízení. Splňuje-li žadatel podmínky pro přijetí, je žádosti vyhověno a žadatel je písemně informován o zařazení do Evidence žadatelů. Poté již žadatel čeká na uvolnění vhodného místa.

  • Nástup do zařízení

Po uvolnění vhodného místa se domov s žadatelem spojí a dohodne vhodný termín pro zahájení poskytování služby, případně je domluveno osobní setkání k ověření informací uvedených v žádosti. Žadateli je umožněna prohlídka zařízení, případně pokoje.

  • Pravidla pro odmítnutí žadatele o službu

Žadateli o službu lze odmítnout poskytování sociální služby z těchto zákonných důvodů:

- nedostatečná kapacita

- všechna lůžka jsou obsazena

- zdravotní stav osoby žadatele vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení

- osoba žadatele není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci

- chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití

- poskytovatel neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá

- osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl poskytovatel v době kratší než 6 měsíců

před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy

- osoba žadatele nemá sníženou soběstačnost z důvodu věku, situace žadatele nevyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby

 

ÚHRADA ZA SLUŽBY - aktuálně platné sazebníky naleznete zde

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI - naleznete zde

Na kvalitě péče záleží...

Bazální stimulace

logo bazální stimulace

2021

získání certifikace v konceptu Bazální stimulace

bazální stimulace

Biografická péče

logo biografická péče

2022 

získání certifikace v konceptu Biografické péče

www.ebinbio.cz

Mezigenerační spolupráce

logo mezi námi

2022

získání známky kvality "Mezigeneračně"

www.mezinami.cz

Paliativní péče

logo paliativní péče

2023

zahájení procesu certifikace paliativní péče

centrum paliativní péče

Mohlo by Vás zajímat