Menu
Domov pro seniory Kaplice
Domov pro seniory Kaplice

ŽIVOTNÍ PŘÍBĚHY POKRAČUJÍ I V DOMOVĚ PRO SENIORY

Koncepce péče

logo bazální stimulace

 • 2021 - získání certifikace v konceptu Bazální stimulace

bazální stimulace

Bazální stimulace® je vědecká pedagogicko-ošetřovatelská koncepce, podporující vnímání, komunikaci a pohybové schopnosti člověka.

Cílem je: 

- podpora rozvoje vlastní identity klienta,

- umožnit mu orientaci na svém těle a následně v okolí těla,

- podpora komunikace na úrovni jemu adekvátních komunikačních kanálů.

Uplatňované techniky BS u nás:

 • Základní BS - somatická stimulace , vestibulární
 • Nástavbová BS - taktilně-haptická, chuťová, optická, auditivní a olfaktorická stimulace

logo biografická péče

2022  - získání certifikace v konceptu Biografické péče                                          www.ebinbio.cz

Pokud chceme porozumět klientům a jejich způsobu chování, je nutné poznat také jejich životní příběh.

ETICKÉ ZÁSADY BIOGRAFICKÉ PÉČE © EBIN - Erwin Böhm Institut

 • Biografie nesmí být nikdy použita v neprospěch klienta.     
 • Respektujeme osobnost každého jedince, svobodnou vůli, rozhodnutí, potřeby a přání.
 • Vnímáme lidskou důstojnost, jako součást obrazu životního příběhu klienta.       
 • Ctíme soukromí každého člověka a přistupujeme k jeho individuálním hodnotám, zvykům a rituálům vždy s respektem a úctou.               
 • Úctu k člověku považujeme za významnou hodnotu v péči.     
 • Zachovávání mlčenlivosti.       
 • Neseme plnou odpovědnost za získané informace od klienta!                                 
 • Udržujeme otevřené a přátelské pracovní vztahy s klientem a jeho rodinou.         
 • Naším cílem je spokojenost člověka, usilujeme, aby péče navracela klientům radost ze života.
 • Pečující nikdy nesoudí život život klienta, ale respektuje jeho životní cestu.

 

logo mezi námi

2022 - získání známky kvality "Mezigeneračně" 

www.mezinami.cz

Udělení Značky MEZIGENERAČNĚ školským a seniorským zařízením zapojeným do programu Povídej:

 • oceňuje dosavadní práci a vynaloženou energii v mezigenerační oblasti,
 • znamená, že jsou součástí jedinečného dlouhodobého projektu, který napomáhá sbližování generací,
 • ukazuje, že obě zařízení umožňují svým zaměstnancům podílet se na netradičních aktivitách, které je obohacují a inspirují,
 • je důkazem, že právě zde to mezigeneračně žije,
 • znamená prestiž a výjimečnost.

logo paliativní péče

2023 - zahájení procesu získání certifikace paliativní péče 

centrum paliativní péče 

Paliativní péče se poskytuje klientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo terminálním stadiu. Jejím cílem je zmírnit bolest, dušnost a další tělesná a duševní strádání, zachovat jeho důstojnost a poskytnout podporu jeho blízkým. Zajištuje zdravotní sestra s certifikací ELNEC.

V současnosti funguje služba pastorační péče, kdy jsou pravidelně pořádány bohoslužby včetně individuálních návštěv kněze nebo pastoračního pracovníka.

Další využíváné prvky: 

Logoterapie

fotografie kostky s písmeny

Péče o klienty s narušenou komunikační schopností, ať už se jedná o menší potíže (s vyjadřováním, porozuměním) nebo vážnějšími problémy (narušení pojmenování předmětů, vybavenosti pojmů, tvoření vět, ulpívání, apod.).

Propojení s koncepcí Biografické péče - individuální rozhovory - vzpomínky, oblíbená témata, vyprávění, čtení textů, básní (vždy s citovou vazbou), zohlednění smyslových deficitů (zrak, sluch, dezorientace), telefonní hovory domů nebo známým, psaní dopisů, apod.

Propojení s ergoterapií - jemná motorika, motorika mluvidel, koordinace, prostorová orientace, grafomotorika ruky, kresba, psaní, apod.

Propojení s bazální stimulací - dotyky, masáže, vnímání tělesného schématu, propojení pravé a levé hemisféry.

 

Arteterapie

fotografie klientky malující obraz

Arteterapie využívá výtvarné umění jako prostředek k osobnímu vyjádření v rámci komunikace.

Uměním rozumíme jak samotný proces tvorby, tak i jeho výsledek. Pracujeme: v ploše (malba, kresba, grafika,..), v prostoru (modelování). Arteterapie je individuální nebo skupinová.

 

Pastorační péče

fotografie kresby Sv. Anny z kapličky

V rámci centra aktivizačních činností - bohoslužba, čtení biblických příběhů, individuální rozhovor, společná modlitba růžence, reminiscence, besedy s duchovním tématem, filmy a hudba duchovního charakteru.

V rámci paliativní péče - na přání klienta či jeho rodiny jsou umírající zaopatřeni svátostí nemocných či posledním pomazáním a rozhovorem s duchovním. Zajištuje pastorační pracovník, farář.

 

Ergoterapie

fotografie klient s pomocí ergoterapeutky šroubuje matky na šrouby

Ergoterapie je zdravotnická disciplína, která nabízí aktivní pomoc lidem každého věku, kteří jsou fyzicky nebo psychicky postižení, nebo trpí postižením intelektu, omezujícím jejich funkční kapacitu a samostatnost (Votava, 2003).

Cílem ergoterapie je dosažení maximální možné soběstačnosti a nezávislosti klientů (aktivní začlenění do společnosti) a zvýšení kvality jejich života (Votava, 2003).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na kvalitě péče záleží...

Bazální stimulace

logo bazální stimulace

2021

získání certifikace v konceptu Bazální stimulace

bazální stimulace

Biografická péče

logo biografická péče

2022 

získání certifikace v konceptu Biografické péče

www.ebinbio.cz

Mezigenerační spolupráce

logo mezi námi

2022

získání známky kvality "Mezigeneračně"

www.mezinami.cz

Paliativní péče

logo paliativní péče

2023

zahájení procesu certifikace paliativní péče

centrum paliativní péče

Mohlo by Vás zajímat